Användarvillkor

NEDAN BESKRIVS DE VILLKOR SOM LEXYL TRAVEL TECHNOLOGIES, LLC ERBJUDER FÖR ATT DU SKA FÅ TILLGÅNG TILL VÅRA TJÄNSTER.

Välkommen till användaravtalet ("Avtalet" eller "Användaravtal") för Lexyl Travel Technologies, LLC. Detta avtal beskriver de villkor som gäller för din användning av våra tjänster som finns tillgängliga under domänen och subdomäner av HotelPlanner.com. Om du inte accepterar att vara bunden av villkoren i detta avtal kan våra tjänster inte användas.

Innan du kan bli medlem i HotelPlanner.com måste du läsa, samtycka till och acceptera alla villkor i detta Användaravtal och Sekretesspolicy innefattande de villkor som uttryckligen anges nedan samt de som införlivas genom hänvisning.

Bolaget kan ändra detta Avtal när som helst genom att publicera de ändrade villkoren på webbplatsen. Förutom vad som anges nedan skall samtliga ändrade villkor automatiskt träda i kraft 30 dagar efter att de först publicerats på webbplatsen. Detta avtal gäller efter godkännande av nya registrerade användare.

1. Behörighet för medlemskap.

Våra tjänster är endast tillgängliga för, och får endast användas av personer som kan sluta juridiskt bindande avtal enligt tillämplig lag. Utan att begränsa det föregående är våra tjänster inte tillgängliga för barn (personer under 21 år) eller tillfälligt eller på obestämd tid suspenderade HotelPlanner.com medlemmar. Om du är under 21 år kan du inte använda den här tjänsten. Vänligen använd inte denna tjänst om du inte uppfyller villkoren. Vidare kan ditt HotelPlanner.com konto (inklusive återkoppling) och användar-ID inte överlåtas eller säljas till annan. Om du registrerar dig som en företagsenhet, (dvs. resebyråer, grossister, gruppsamordnare, hotell eller andra säljare av resetjänster.) har du befogenhet att binda företaget till detta avtal. Företagsenheter som använder denna tjänst för att få prisuppgifter utan att någonsin kontakta en säljare på nätet är föremål för kontoavstängning eller uppsägning. Om du svarar på uppdrag av ett hotell måste du vara en heltidsanställd eller ägare av hotellet som har auktoriserad tillgång till hotellets bokningssystem.

2. Avgifter och tjänster.

Att ansluta och lista grupper eller längre vistelser på HotelPlanner.com är gratis för privatpersoner, resebyråer, gruppsamordnare och grossister. Hotell har möjlighet att anmäla sig till vårt förmånskundsprogram mot en avgift. Hotellet och/eller resetjänstförsäljaren är ansvarig för att betala en rekommendationsavgift på 10% till HotelPlanner.com för aktualiserad verksamhet som avses från grundläggande fri budgivning. Hotell som är inskrivna i vårt förmånskundsprogram har rätt att betala en rekommendationsavgift på 7% för aktualiserad verksamhet från grundläggande budgivning. Hotellen kan välja att öka rekommendationsavgiften till HotelPlanner.com för varje bud som erbjuds på vår plattform; dock så får rekommendationsavgifter aldrig vara lägre än vad som anges här. Hotellet är ansvarigt för att spåra bokningar rörande alla grupper och långa vistelser. Om hotellet inte spårar aktualiserade rum på grund av ofullständiga uppgifter, borttappade eller stulna dokument, tekniska fel eller vilken annan anledning som helst så måste hotellet betala en rekommendationsavgift på 10% för alla efterfrågade rum som finns i kundbegäran online. Hotellet är ansvarig för betalningen av vår rekommendationsavgift för aktualiserade företag anskaffade av vår plattform, oavsett om bokningen var gjord via en tredjepartsförsäljare.

HotelPlanner.com ska betala en fast avgift som motsvarar en rekommendationsavgift på 10% för hotellrumsintäkter till alla resebyråer för gruppbokningar som behandlas genom HotelPlanner.com; dock ska avgiften endast betalas till resebyråerna då vi mottagit betalningen av vår rekommendationsavgift från vår hotellpartner. Hotellpartners som lägger bud på gruppbokningar som produceras av resebyråer skall ansvara för att betala en rekommendationsavgift på 12% till HotelPlanner.com för aktualiserad verksamhet avsedd från grundläggande budgivning. Betalning av rekommendationsavgift till alla resebyråer ska göras på första dagen i månaden efter mottagandet av betalning av vår rekommendationsavgift från vår hotellpartner. Resebyråerna ska bistå HotelPlanner.com med indrivning av rekommendationsavgifter; dock får de aldrig acceptera betalning av rekommendationsavgifter direkt från hotellet utan medgivande från HotelPlanner.com. Rekommendationsavgiften får variera för varje bokning och HotelPlanner.com har handlingsfrihet att anpassa avgifterna som betalas till alla resebyråer baserat på mottagen betalning från våra hotellpartners.Om hotellet inte betalar rekommendationsavgiften kan HotelPlanner.com inte hållas ansvarig för de obetalda rekommendationsavgifterna. Resebyråbokningar är inte berättigade till några andra rabatter eller bonuskampanjer genom HotelPlanner.com-systemet. Rekommendationsavgiften förfaller inom 21 dagar från den avsedda gruppens avresedatum. Om betalning inte erhålls vid förfall har [CompanyShort] rätt att ta ut en förseningsavgift på utestående saldo. Rekommendationsavgifter som inte betalas inom 60 dagar från avresedatum löper med den maximala räntan som är tillåtet enligt lag.

I det fallet att ett dotterbolag till Lexyl Travel Technologies, LLC. krediteras för gruppbokningar eller bokningar av längre vistelser kan resebyråns rekommendationsavgift sänkas för att kompensera dotterbolaget. Denna tredjepartstransaktionsavgift kommer att innehålla alla hotellpriser och upphandlingsinformation, såväl som underhåll av databas och webbplats, i tillägg till rekommendationsavgiftsindrivningar som utförs av HotelPlanner.com. Hotellet är bara ansvarig för att betala rekommendationsavgiften såsom angivits ovan för aktualiserade rumsintäkter.

3. HotelPlanner.com är en mötesplats.

HotelPlanner.com är inte en auktionsförrättare. Webbplatsen fungerar som en mötesplats där hotell och/eller resesäljare kan erbjuda logi eller tjänster till angivna priser. Bolaget är inte inblandat i själva transaktionerna mellan köpare och säljare. Bolaget har därför ingen kontroll över kvaliteten, säkerheten eller legaliteten av de objekt som utannonseras, ej heller sanningshalten eller riktigheten av listningar eller säljarnas förmåga att sälja varorna eller köparnas betalningsförmåga. Bolaget kan inte garantera att en köpare eller säljare de facto kommer att slutföra en transaktion. I egenskap av webbplats, tillåter HotelPlanner.com hotell och/eller resesäljare att göra avtal för uthyrning av rum och/eller försäljning av tjänster via elektroniska avtal och/eller elektroniska formulär och elektroniska tjänster som tillhandahålls av HelloSign, Inc. i enlighet med användarvillkoren för HelloSign, Inc. och HotelPlanner.com. HotelPlanner.com har dock ingen kontroll över villkor eller innehåll i några elektroniska avtal och gör inga utfästelser eller ger några garantier och erbjuder ingen juridisk rådgivning angående önskvärdheten för att ingå i något avtal, eller innehåll, typ, legalitet, giltighet, utförande eller genomförbarhet för några avtal som ingås mellan hotellet och/eller resesäljaren och slutanvändaren. Hotellet och/eller resesäljaren och slutanvändaren ansvarar för att säkerställa att alla avtal som ingås är lämpliga, giltiga, lagliga och genomförbara och båda parter uppmuntras att söka kompetent juridisk rådgivning inom tillämplig jurisdiktion innan man ingår i, eller upprättar något avtal. Hotellet och/eller resesäljaren samtycker till att hålla HotelPlanner.com ansvarsfritt och ersätta dem för alla krav, anspråk, skadestånd och kostnader, inklusive rimliga advokatkostnader, som uppstår till följd av eventuella tvister i anslutning till något elektroniskt avtal som har ingåtts med hjälp av någon av de onlinetjänster som erbjuds av HotelPlanner.com. Hotellet och/eller resesäljaren samtycker vidare till att hålla HotelPlanner.com fritt från ansvar när det gäller eventuella efterföljande skador, hur de än orsakas, från upprättandet, verkställandet eller utförandet eller icke-utförandet av något elektroniskt avtal som har ingåtts med hjälp av de tjänster som HotelPlanner.com erbjuder.

Identitetsverifiering. Bolaget använder många tekniker för att kontrollera att de uppgifter våra användare ger oss när de registrerar sig på webbplatsen är korrekta. Emellertid är användarverifiering på Internet svårt och HotelPlanner.com kan inte bekräfta varje användares påstådda identitet. Vi uppmuntrar dig att kommunicera direkt med hotellet eller resebyrån och att använda de verktyg som finns på denna webbplats.

Friskrivning. Eftersom företaget är en mötesplats friskriver du HotelPlanner.com (och våra tjänstemän, direktörer, agenter, dotterföretag, joint ventures och anställda) i händelse av en uppkommen tvist med en eller flera användare från anspråk, krav och skadeersättning (faktisk och indirekt) av varje slag och beskaffenhet, känd eller okänd, misstänkt eller ej misstänkt, uppenbarad eller ej uppenbarad som uppstår eller på något sätt är kopplad till sådana tvister. Om du är bosatt i Kalifornien gäller California Civil Code § 1542 som säger: "En allmän frisägning utsträcks inte till fordringar som borgenären inte känner till eller misstänker existera i hans favör vid tidpunkten för verkställande av frisägningen som om känd av honom måste ha väsentligt påverkat hans uppgörelse med gäldenären."

Informationskontroll. Bolaget kontrollerar inte den information som andra användare gjort tillgänglig i vårt system. Du kan finna andra användares information anstötlig, skadlig, oriktig eller vilseledande. Var försiktig, använd sunt förnuft och praktisera säker handel när du använder webbplatsen. Observera att risken finns att det förekommer minderåriga eller personer som agerar under falska förespeglingar. Dessutom kan det finnas risker med att göra affärer med internationella företag och utländska medborgare. Genom att använda denna webbplats samtycker du till att acceptera sådana risker och HotelPlanner.com är inte ansvarigt för användarnas handlingar eller försummelser på webbplatsen.

4. Budgivning.

I egenskap av hotell eller säljare av resetjänster är du skyldig att slutföra transaktionen med gruppens samordnare, resebyrån, grossisten och/eller beställaren som de representerar:

Genom att bjuda på en gruppbokning accepterar du de försäljningsvillkor som ingår i koncernens beskrivning så länge dessa förhållanden inte strider mot detta avtal eller är olagliga. Bud kan inte dras tillbaka utom i undantagsfall såsom: när koncernens samordnare, resebyråagent, grossist och/eller bokningspart väsentligt förändrar gruppens beskrivning efter det att budet lagts, när ett tydlig skrivfel görs eller när du inte kan verifiera identiteten hos hotellet, reseförsäljaren, resebyrån, grossisten, gruppsamordnaren och/eller bokningsparten. Hotellet bär ansvaret för att spåra alla gruppbokningar. Om hotellet inte spårar aktualiserade rum på grund av ofullständiga register, förlorade eller stulna register eller tekniskt fel måste hotellet betala 10 % provision på alla begärda rum som finns i online-klienten för förfrågan.

Aggressiv säljteknik är strängt förbjuden. Aggressiv säljteknik inkluderar men är inte begränsad till att erbjuda speciella kampanjer, rabatter, eller anvisningar för kunder i ett försök att uppmuntra dem att arbeta utanför systemet.

HotelPlanner.com bör alltid få hotellets lägsta gruppriser. Periodvis kommer HotelPlanner.com att genomföra revisioner av hotellkostnader på uppdrag av deras samordnare. Om en kontrakterad grupps priser har blivit konkurrensbegränsande av någon anledning, måste hotellet justera avtalade gruppriser för att vara i linje med andra grupprabatter och temporära kampanjpriser under koncernens kontrakterade datum vid koncernens kontrakterade hotell.

I händelse av ändring av ett hotells ägarskap skall bevis om konkurs från tidigare ägaren kunna uppvisas för att avskriva förfallna provisioner för nya ägaren.

5. Listning.

Beskrivning av listning. När du offentliggör en gruppbokning för budgivning måste du ha laglig rätt att företräda berörd beställare. Ett IATA-kort är av stor betydelse för att verifiera en kvalificerad försäljningsagent eller ett undertecknat avtal från bokningsparten. Du måste beskriva din grupp och alla försäljningvillkor på webbplatsens sida för gruppregistrering. Dina listningar kan bara innehålla textbeskrivningar och övrigt innehåll som är relevant för gruppens behov.

Bedrägeri. Utan att begränsa andra legala medel kan HotelPlanner.com spärra eller avsluta ditt konto om företaget misstänker att du (av övertygelse, uppgörelse, försäkran, utredning, eller på annat sätt) bedriver bedräglig verksamhet i samband med webbplatsen.

Manipulation. Varken researrangörer, gruppsamordnare, enskilda, grossister, säljare av resetjänster eller hotell får manipulera priset på någon produkt eller ingripa i andra användares listningar eller transaktioner.

6. Din information.

Definition. "Din Information" definieras som all information som du lämnar till oss eller andra användare vid registrering, budgivning eller listning, i offentliga meddelandezoner eller genom någon e-postfunktion. Du är ensam ansvarig för din information och vi fungerar som en passiv kanal för din online-distribution och publicering av din information.

Begränsade verksamheter. Din information (eller någon listad grupps) samt dina aktiviteter på webbplatsen får inte: (a) vara felaktiga, oriktiga eller vilseledande; (b) vara bedrägliga; (c) göra intrång i någon tredje parts upphovsrätt, patent, varumärke, affärshemlighet eller annan äganderätt eller rättigheter till publicitet eller sekretess, (d) kränka någon lag, författning, förordning eller föreskrift (däribland men inte begränsat till de som styr exportkontroll, konsumentskydd, illojal konkurrens, antidiskriminering eller falsk marknadsföring); (e) vara kränkande, handelkränkande, olagligt hotande eller trakasserande; (f) vara obscena; (g) innehålla virus, trojaner, maskar, tidsbomber, cancelbots, påskägg eller andra dataprogrammeringsrutiner som kan skada, skadligt störa, smygavlyssna eller expropriera några systemdata eller personlig information; (h) skuldbelägga oss eller få oss att förlora (helt eller delvis) tjänster från våra Internetleverantörer eller andra leverantörer; och (i) länka direkt eller indirekt till eller inkludera beskrivningar av varor eller tjänster som: (j) är förbjudna enligt detta Avtal; samtidigt erbjuds till försäljning på annan webbplats än HotelPlanner.com eller att du inte har rätt att framförhandla priser. Licens. Endast för att möjliggöra för HotelPlanner.com att använda den information du förser oss med, så att vi inte kränker eventuella rättigheter du kan ha i de uppgifter du tillhandahåller, samtycker du till att ge oss en icke-exklusiv, världsomfattande, evig, oåterkallelig, royalty-fri, sublicensierbar (på flera nivåer) rätt att utöva upphovsrätt, publicitet, och databasrättigheter (men inga andra rättigheter) som återfinns i din information i alla medier nu kända eller ännu inte kända, med respekt för din information. HotelPlanner.com kommer endast att använda din information i enlighet med vår Sekretesspolicy.

7. Tillträde och Störningar.

Webbplatsen känner av och avvisar robotprogram. Mycket av informationen på webbplatsen uppdateras i realtid och står under äganderätt eller är licensierad till HotelPlanner.com genom våra användare eller tredje part. Du förbinder dig att inte använda någon robot, spindel, skrapa eller andra automatiserade metoder för att få tillgång till webbplatsen för något ändamål utan vårt skriftliga tillstånd. Dessutom samtycker du till att du inte kommer att: (I) vidta några åtgärder som inkräktar på eller kan komma att inkräkta på, genom orimlig eller oproportionerligt stor belastning, vår infrastruktur, (II) kopiera, reproducera, ändra, skapa härledda verk från, distribuera eller offentligt visa något innehåll (utom Din Information) från webbplatsen utan föregående skriftligt uttryckt tillstånd från HotelPlanner.com och lämplig tredje part, som är tillämpligt; (III) störa eller försöka störa den väl fungerande webbplatsen eller genomföra aktiviteter på webbplatsen, eller (IV) kringgå våra robotavvisningsteknologi eller andra åtgärder som vi kan använda för att förebygga eller begränsa åtkomsten till webbplatsen.

8. Överträdelse.

Utan begränsning av andra legala medel kan Bolaget begränsa din aktivitet, omedelbart ta bort dina bud eller listningar, varna våra medlemmar för dina handlingar, utfärda en varning, tillfälligt upphäva, på obestämd tid avbryta eller avsluta ditt medlemskap samt vägra att tillhandahålla våra tjänster till dig om: (a) du bryter mot detta Avtal eller de dokument som omfattas via hänvisning, (b) Bolaget är oförmöget att kontrollera eller autentisera all information som du lämnar till oss, eller (c) Bolaget anser att dina handlingar kan orsaka ekonomisk förlust eller rättslig skada för dig, våra användare eller oss.

9. Sekretess.

Bolaget säljer inte eller hyr ut din personliga information till tredje part för deras marknadsföringsändamål utan ditt uttryckliga medgivande och Bolaget kommer endast att använda din information såsom beskrivs i Sekretesspolicy. Bolaget anser att skyddet av användarnas integritet är en mycket viktig samhällsprincip. Bolaget förstår klart och tydligt att du och din information är en av våra viktigaste tillgångar. Bolaget lagrar och behandlar din information på datorer placerade i USA och som skyddas av fysiska och tekniska säkerhetsanordningar. Bolaget använder utomstående parter för att kontrollera och certifiera våra sekretessprinciper. Vår nuvarande sekretesspolicy återfinns på webbplatsens sida om sekretess. Om du har invändningar mot att din information överförs eller används på detta sätt ska du inte använda våra tjänster.

10. Konfidentiell information.

(a) Konfidentiell information. Kundinformation är strikt konfidentiell och är avsedd att användas enbart vid upphandlande av Lexyl gruppföretagsamhet på ditt hotell. Om ditt hotell inte kan slutföra ett avtal med en grupp av någon anledning, är hotellet strängt förbjudet att dela gruppernas konfidentiella uppgifter eller hänvisa kunderna till andra hotell eller organisationer. Varje försök att använda denna konfidentiella information utanför dess avsedda användning är strängt förbjudet enligt lag. Om hotellet skulle vilja hänvisa kunden till ett partner- eller systerhotell av någon anledning, måste hotellet vara en registrerad användare av Lexyl-systemet och måste placera ett erbjudande på kundens online-grupplistning. Om ett hotell skulle hänvisa en kund till ett hotell som inte är en registrerad användare av Lexyl-systemet utan föregående godkännande och detta leder till en bokning, måste det registrerade hotellet betala 10 % hänvisningsavgift för denna bokning. Om det icke-registrerade hotellet är oförmöget, oavsett anledning, att spåra de bokade rummen, måste det registrerade hotellet betala 10 % hänvisningsavgift för alla begärda rum i enlighet med kundens onlineförfrågan.

(b) Hantering av konfidentiell information. Vardera parten samtycker till att: (I) all konfidentiell information förblir ägarens exklusiva egendom; (II) parten ska bibehålla och se till att företagets anställda och agenter och underleverantörer bibehåller sekretess för den andra partens konfidentiella information; (III) parten ska vidta alla rimliga åtgärder som krävs för att säkerställa att dess anställda och agenter inte kopierar, publicerar, manipulerar, vidarebefordrar eller på annat sätt använder konfidentiell information om den andra parten; och (IV) parten ska returnera eller förstöra alla kopior av den andra partens konfidentiella information på begäran av den andra parten, och ersätta och hålla ägaren fri från alla skador och utgifter (inklusive advokatkostnader och avgifter) som uppstår genom överträdelse av denna bestämmelse.

(c) Undantag till konfidentiell information. Trots det föregående, ska konfidentiell information inte innehålla uppgifter i den utsträckning att det (I) är eller blir en del av det offentliga rummet genom någon handling eller underlåtenhet av den mottagande parten, (II) vidarebefordras till tredje part av ägaren utan begränsning av sådana tredje parter, (III) är i den mottagande partens besittning utan faktisk eller presumtiv kännedom om tystnadsplikt i förhållande därtill vid eller före tidpunkten för offentliggörande enligt detta avtal, (IV) avslöjas för mottagande parten av en tredje part som inte har någon tystnadsplikt i förhållande därtill, (V) utvecklas självständigt utan tillgång eller hänvisning till den part som lämnat konfidentiell information, eller (VI) friskrivs från konfidentiell hantering genom skriftligt medgivande från den utfärdande parten.

11. Ingen garanti.

BOLAGET, VÅRA DOTTERBOLAG, TJÄNSTEMÄN, DIREKTÖRER, MEDARBETARE OCH LEVERANTÖRER TILLHANDAHÅLLER VÅR WEBBPLATS OCH TJÄNSTER "I BEFINTLIGT SKICK" OCH UTAN ATT TÄCKAS AV UTTRYCKLIGA, UNDERFÖRSTÅDDA ELLER LAGSTADGADE GARANTIER ELLER VILLKOR. HOTELPLANNER.COM, VÅRA DOTTERBOLAG, TJÄNSTEMÄN, DIREKTÖRER, MEDARBETARE OCH LEVERANTÖRER FRISKRIVER SIG UTTRYCKLIGEN FRÅN ALLA UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER AV ÄGANDERÄTT, SÄLJBARHET, LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST ÄNDAMÅL OCH ICKE-INTRÅNG. Vissa stater tillåter inte undantag av underförstådda garantier så ovanstående friskrivningsklausul gäller eventuellt inte dig. Denna garanti ger dig specifika juridiska rättigheter och du kan även ha andra lagliga rättigheter vilka varierar från stat till stat.

12. Begränsat ansvar.

UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER SKALL BOLAGET, VÅRA DOTTERBOLAG, TJÄNSTEMÄN, DIREKTÖRER, MEDARBETARE OCH LEVERANTÖRER HÅLLAS ANSVARIGA FÖR UTEBLIVNA VINSTER ELLER SÄRSKILD, DIREKT ELLER INDIREKT SKADA TILL FÖLJD AV ELLER I SAMBAND MED VÅR WEBBPLATS, VÅRA TJÄNSTER ELLER DETTA AVTAL (OAVSETT UPPKOMST INKLUSIVE VÅRDSLÖSHET).

13. Skadestånd.

Du samtycker till att gottgöra och hålla oss och (i förekommande fall) vårt moderbolag, dotterbolag, koncernbolag, tjänstemän, direktörer, agenter och anställda skadeslösa från anspråk eller krav, inklusive rimliga advokatarvoden, från någon tredje part på grund av eller till följd av din överträdelse av detta avtal eller de dokument som omfattas genom hänvisning, eller ditt brott mot någon lag eller rättighet för en tredje part.

14. Juridisk efterlevnad.

Du ska följa alla gällande nationella och internationella lagar, stadgar, föreskrifter och förordningar beträffande din användning av vår tjänst och vid budgivning eller listning av grupper.

15. Allmänt.

Bolaget garanterar inte kontinuerlig, oavbruten eller säker tillgång till våra tjänster och driften av webbplatsen kan störas av många faktorer utanför vår kontroll. Om någon bestämmelse i detta Avtal anses vara ogiltig eller inte kan verkställas, skall sådan bestämmelse strykas och resterande bestämmelser skall gälla.

By using this service, you agree that the Company may provide you with any communication associated with this service, including your Global Privileges bundle, via mobile phone, messages, and in electronic format. You agree that any notices, agreements, disclosures, or other communication that the Company sends will satisfy any legal communication requirements.

Tillämplig lag.

Dett avtal och transaktionerna det gäller ska styras, tolkas, tillämpas och utföras i enlighet med lagarna som gäller i delstaten Florida, utan hänsyn till konflikter mellan lagprinciper.

Forum för juridiska åtgärder.

Förutom i den utsträckning som uttryckligen anges nedan i detta avsnitt, ska alla rättsliga åtgärder eller förfarande som uppstår ur eller i samband med detta avtal eller de transaktioner som det omfattar ("rättsliga åtgärder") endast behandlas i Palm Beach County, Florida och vardera parten samtycker till den exklusiva jurisdiktionen för dessa domstolar (och för lämpliga appellationsdomstolar) i en sådan rättslig åtgärd och avsäger sig alla anspråk på forum non conveniens i anslutning till detta och protest mot det forum som omfattas av detta. Process i sådana rättsliga åtgärder kan delges en part var som helst i världen, oavsett om det är i eller utanför delstaten Florida. Valet av forum ovan förhindrar inte verkställande av en dom som erhållits i detta forum eller något annan lämplig forum. Alla parter som bryter mot villkoren i detta avtal ansvarar för HotelPlanner.coms advokatkostnader och tillhörande avgifter.

ANSVAR OCH BEGRÄNSNING AV ANSVAR:

HotelPlanner.com arrangerar de tjänster som beskrivs på denna webbplats, inklusive men utan begränsning, logi som tillhandahålls av hotellägare som är oberoende entreprenörer och inte agenter, anställda, partners eller joint ventures i bolaget. Lexyl Travel Technologies, LLC tillhandahåller en handelsmötesplats för gruppresetjänster enbart i syfte att underlätta för företag som tillhandahåller sådana tjänster. Sådana avtalsförhandlingstjänster är föremål för samtliga villkor hos respektive leverantörer (varav en del kan begränsa eller utesluta leverantörens ansvar). Lexyl Travel Technologies, LLC skall inte ansvara för förlust av eller skada på egendom eller dödsfall eller skada på person, till följd av en handling eller underlåtenhet av en leverantör som tillhandahåller en produkt eller tjänst eller någon annan person eller enhet, eller på grund av strejk, krig , väder, force majeure, karantän, sjukdom, statlig begränsning eller reglering eller någon annan orsak utanför HotelPlanner.com:s kontroll. Resande avstår uttryckligen från alla krav han eller hon kan ha mot HotelPlanner.com i samband med det föregående. Under inga omständigheter är HotelPlanner.com ansvariga under kontrakt för säker transport av resenären eller hans eller hennes bagage och tillhörigheter. Det är underförstått och samtyckt att HotelPlanner.com alltid ska agera i egenskap av oberoende entreprenör och inte som anställd, partner, agent, joint venture eller huvudman för någon resebyrå, gruppsamordnare eller hotell.

Varken HotelPlanner.com eller samarbetsorganisationer kan hållas ansvariga för eventuella avbokningar eller handlingar utförda av andra tjänsteleverantörer, avvikelser eller ersättning av hotell eller andra som tillhandahåller tjänster och logi för resenärerna. Inte heller kan de hållas ansvariga för någon förlust eller skada på bagage eller egendom eller för personskada, sjukdom eller dödsfall, eller för eventuella skador eller anspråk som uppstår från någon handling, fel, försummelse, brister eller försumlighet av person som inte är direkt anställd av HotelPlanner.com. Transportföretag, hotell och andra leverantörer som tillhandahåller tjänster är oberoende entreprenörer och inte agenter eller anställda av Lexyl Travel Technologies, LLC. Lexyl Travel Technologies, LLC är inte ansvarigt för eventuella kriminella handlingar från tredje part. Under inga omständigheter ska Lexyl Travel Technologies, LLC hållas ansvarigt för någon person eller enhet.

Lexyl Travel Technologies, LLC erbjuder inga garantier, försäkringar eller utfästelser, konkreta eller underförstådda, härrörande från lag eller annat, inklusive och utan begränsning underförstådda garantier för säljbarhet eller lämplighet för ett visst ändamål, eller underförstådda garantier som härrör från behandlingsprocesser, handlingssätt eller bruk av handel.

Den uppskattade rabatten i dina budkommentarer är baserad på den fullständiga/totala mängden rum som begärts på det specifika hotellbudbeloppet. Rabatten kommer endast att gälla för aktualiserade/använda och dokumenterade rum. Rabatten kan variera utifrån aktualiserade bokade hotellnätter eller dokumentation i form av kvitton eller bekräftad grupplista. Resebyråer är inte kvalificerade för rabatter.

Alla ansträngningar görs för att säkerställa att webbplatsen är korrekt vid tidpunkten för offentliggörandet; dock kan HotelPlanner.com inte ansvara för tryckfel eller typografiska fel, produktförändringar och förändringar av webbsideinnehåll.

FYSISKA FUNKTIONSHINDER: Vissa hotell kanske inte har särskilda tjänster och utrustning som behövs för att rymma alla personer med funktionshinder eller särskilda behov. De som kräver garanterat boende för personer med funktionshinder eller särskilda behov rekommenderas att kommunicera direkt med hotellet.

Webbplatsen, inklusive dessa villkor, utgör hela avtalet mellan resebyrån, gruppsamordnare, grossister, den enskilda bokningsparten, hotellen, alla andra resetjänstleverantörer och Lexyl Travel Technologies, LLC.

Alla gruppavtal måste göras med HotelPlanner.com eller kunden direkt. Om upphandlande sker med kunden direkt, måste all upphandlingskommunikation kopieras och ges till HotelPlanner.com.

För automatiska bud bokas grupper med 5 rum per natt eller mer i mån av tillgång och eventuellt enligt särskilda avbokningsregler. Priser och tillgänglighet kan ändras utan föregående meddelande.

Part som använder HotelPlanner.com-systemet på ett bedrägligt sätt kommer att bli föremål för böter på 10 000 amerikanska dollar. Detta bedrägeri inbegriper men är ej begränsat till falsk bokningsförfrågan, lockbetesteknik, prisväxlingsteknik eller falsk användarinformation av något slag. Överträdelse kommer att åtalas i lagens fulla omfattning.

Kreditkortåterbetalningar

Du, användaren, har möjlighet att bestrida debiteringar av kreditkortföretag ("återbetalningar"). Om du har några frågor om en betalning i ditt kreditkortutdrag, uppmanar vi dig att ringa Lexyl innan du bestrider en betalning med ditt kreditkortföretag för att diskutera eventuella frågor eller oklarheter om dina betalningar hos oss. Lexyl förbehåller sig rätten att bestrida alla återbetalningar som man anser vara ogrundade, i enlighet med vad som beskrivs i mera detalj nedan. Lexyl förbehåller sig även rätten att avboka alla resebokningar i händelse av en återbetalning i anslutning till bokningen i fråga.

Genom att använda vår tjänst för att genomföra en bokning hos en leverantör, godkänner du de gällande avbokningsreglerna för den leverantören. Avbokningsreglerna för varje bokning är tillgängliga på vår webbsida. Var vänlig observera att vissa priser eller specialerbjudanden inte kvalificerar sig för avbokning eller ändringar. Lexyl bedömer följande återbetalningsscenarier som felaktiga och förbehåller sig rätten att undersöka och motbevisa sådana återbetalningskrav och kräva in kostnaderna för sådana återbetalningskrav från dig, användaren:

  • Återbetalningar som är ett resultat av ej avbokningsbara bokningar i händelse av att Lexyl eller leverantören inte kan tillhandahålla en återbetalning, oavsett om bokningen utnyttjas eller inte;
  • Återbetalningar som är ett resultat av betalningar som har godkänt av familj, vänner, kollegor eller annan tredje part med direkt tillgång till ditt, användarens, kreditkort.;
  • Återbetalningar som är ett resultat av leverantörens misslyckande att leverera en produkt eller tjänst på ett sätt som överensstämmer med leverantörens produktbeskrivning;
  • Återbetalningar som är ett resultat av force majeure eller andra omständigheter som ligger bortom kontrollen för Hotelplanner.com eller deras dotterbolag.

16. Ingen agentur.

Du och HotelPlanner.com är oberoende entreprenörer och ingen relation av typen agentur, partner, joint venture, anställd-arbetsgivare eller franchisegivare-franchisetagare är avsedd eller skapas genom detta avtal.

Tvistlösning. Innan tillgripande av juridiska åtgärder, rekommenderar HotelPlanner.com att du först kontaktar oss direkt för att söka en lösning och bolaget kommer också att överväga rimlig begäran för att lösa tvisten genom alternativ tvistlösning såsom medling eller skiljeförfarande, beroende på vad som väljs av HotelPlanner.com, som ett alternativ till rättstvister. I händelse av att en tvist uppstår mellan dig och HotelPlanner.com, och HotelPlanner.com samtycker till tvisten, och tillbakavisar begäran av förbudsföreläggande eller skälig gottgörelse, via medling eller skiljeförfarande, kan HotelPlanner.com välja att lösa tvisten genom bindande skiljeförfarande som utförs via telefon, on-line och/eller baserad enbart på skriftliga inlagor där ingen personlig närvaro krävs. I sådana fall skall skiljeförfarandet och/eller medlingen administreras av American Arbitration Association eller JAMS, med adressen 2500 N. Military Trail Suite 200 Boca Raton, FL 33431 USA, i enlighet med deras gällande regler, och tvistlösaren kommer att väljas av HotelPlanner.com. Alla aktörer som bryter mot detta avtal kommer att ansvara för HotelPlanner.com:s advokatkostnader och avgifter, inklusive alla kostander i anslutning till skiljeförfarande och/eller medling. Dom som meddelats av skiljedomare kan tas upp i en domstol med jurisdiktion.

Friskrivning: Extra personavgift kan förekomma om rumstyp som bokats inte rymmer antalet personer eller din part kan bli skyldig att avboka och omboka till ett större rum till en annan kostnad än den tidigare bokade.

* Gratis rum för gruppsamordnare gäller enbart deltagande hotell och begärd gruppstorlek kan variera mellan hotell.

AVGIFT FÖR SKATTEÅTERBETALNING

Skattebelastningen på lågprishotell är en återhämtning av alla tillämpliga transaktionsskatter (t.ex. för försäljning, användning, beläggning, rumsskatt, punktskatt, mervärdesskatt, etc.) som vi samlar in från kunder och betalar våra leverantörer (t.ex. hotell , etc.) i samband med våra kunders upphandling. Vi är inte en säljare som insamlar och överför sådan skatt till skattemyndigheterna. Leverantörerna debiterar oss för eventuella skatter och vi remitterar dessa belopp direkt till våra säljare. Vi är inte en samleverantör kopplad till den leverantör med vilken vi bokar eller reserverar våra kunders researrangemang. Skatter och gällande skattesatser varierar kraftigt beroende på område. Det faktiska belopp som betalas ut till en säljare kan variera beroende på skatteåterhämtning, kostnader, skatteplikt eller andra faktorer som gäller vid tidpunkten för den faktiska användningen av en viss resetjänst. Vi drabbas inte av kostnaden för omsättningsskatt från leverantörer belägna i Alaska, Delaware, Montana, New Hampshire och Oregon eftersom dessa stater saknar omsättningsskatt. Vissa jurisdiktioner har infört hotellbeläggningsskatt eller andra typer av transaktionsskatter för hyra av hotellrum eller bil, etc. Den typ av skatt som uppbärs av en säljare kommer att variera beroende på tjänst och område. Vi använder tredjeparts distributionskanaler för enskilda bokningar.

BETALA NU ONLINE ELLER BETALA SENARE PÅ HOTELLET - UPPGIFTER

För vissa hotell kan du erbjudas alternativet att betala omedelbart online eller betala senare på själva hotellet. Om du väljer alternativet att betala omedelbart online, kommer du att debiteras beloppet i valutan du själv väljer omedelbart. Om du väljer att betala senare på själva hotellet, kommer hotellet debitera dig i den lokala valutan för hotellet i fråga vid tidpunkten för din vistelse. Skattesatser och växelkurser för utländsk valuta kan ändras under tiden mellan bokningen och vistelsen. Du måste tillhandahålla uppgifterna för ditt betalningskort och leverantören eller Lexyl kommer ofta att behöva verifiera: (i) giltigheten för betalningskortet (via debitering av ett nominellt belopp som antingen återbetalas inom några få dagar eller dras av från den slutgiltiga summan som betalas till leverantören) och (ii) tillgängligheten av medel på betalningskortet (som bekräftas av banken som tillhandahåller ditt kreditkort). Lexyl förbehåller sig rätten att avboka din bokning om fullständig betalning inte erläggs inom överenskommen tid.

Många banker och kreditkortsföretag debiterar sina kontoinnehavare en transaktionsavgift när kortutgivaren och handlaren (enligt vad som definieras av kortmärket, t.ex. Visa, MasterCard, American Express) befinner sig i olika länder. Den rådande växelkursen, om det är tillämpligt, och eventuella transaktionsavgifter fastställs enbart av banken eller något annat anlitat betalningsföretag som behandlar transaktionen. Dessa avgifter kan tillämpas av kortutgivaren som en avgift som åläggs kortinnehavarens konto. Detta innebär att beloppet som anges på ditt kontoutdrag kan skilja sig från beloppet som anges på faktureringssammanfattningssidan för en bokning på denna webbplats. Om du har några frågor om dessa avgifter eller växelkurser som tillämpas för din bokning, var vänlig kontakta din bank.

PRISER

Priset på resetjänsterna kommer att vara det som för närvarande anges på webbplatsen, förutom i händelse av ett uppenbart fel. Priserna är förmål för ändringar när som helst, men ändringar kommer inte att påverka bokningar som redan har godkänts. Trots att Lexyl anstränger sig till det yttersta, kan vissa resetjänster som visas på webbplatsen anges med ett felaktigt pris. LEXYL FÖRBEHÅLLER SIG UTTRYCKLIGEN RÄTTEN ATT KORRIGERA EVENTUELLA PRISSÄTTNINGSFEL PÅ VÅR WEBBPLATS OCH/ELLER VÄNTANDE BOKNINGAR SOM GJORTS MED ETT FELAKTIGT PRIS. I HÄNDELSE AV DETTA, OM DET ÄR TILLGÄNGLIGT, KOMMER VI ATT ERBJUDA MÖJLIGHETEN ATT BEHÅLLA DIN VÄNTANDE BOKNING MED KORREKT PRIS ELLER KOMMER VI ATT AVBOKA DIN BOKNING UTAN STRAFFAVGIFT. Lexyl har ingen skyldighet att tillhandahålla dig resetjänster till ett felaktigt (lägre) pris, även efter att du har tagit emot en bekräftelse av din bokning.

Du är medveten om att Lexyl förhandlar fram särskilda rumspriser med hotell för att möjliggöra bokningar. Du är även medveten om att Lexyl tillhandahåller dig tjänster för att möjliggöra sådana bokningar mot en avgift ("förmedlingsavgift"). Rumspriset som visas på webbplatsen är en kombination av det förhandlade rumspriset för rummen som bokas för din räkning av Lexyl och förmedlingsavgiften som debiteras av Lexyl för deras tjänster. Du godkänner att Lexyl genomför bokningar för det totala bokningspriset, som inkluderar rumspriset som visas på webbplatsen, samt skatterelaterade avgifter, serviceavgifter och där det är tillämpligt skatter på Lexyls tjänster. Du samtycker till att ditt kreditkort kommer att debiteras av Lexyl för det totala bokningspriset. När du har skickat din bokningsbegäran, ger du Lexyl tillstånd att genomföra rumsbokningarna för din räkning, inklusive genomförande av betalning till hotellen i fråga.

Avbokningar och/eller återbetalningar

Du samtycker till att vara bunden av avbokningsvillkoren som gäller för varje bokning. Om sådana avbokade bokningar är bokningar som inte är återbetalbara, kommer Lexyl att respektera din begäran om återbetalning, men förbehåller sig rätten att debitera en transaktionsavgift på 3 % för den avbokade bokningen. Dessutom kan det hända att Lexyl verifierar (dvs. förhandsgodkänner) ditt kreditkort. Om du har varit inblandad i någon bedräglig verksamhet, förbehåller Lexyl sig rätten att vidta nödvändiga rättsliga åtgärder och du kan hållas ansvarig för ekonomiska förluster för Lexyl, inklusive processkostnader och skador. För att bestrida avbokningen av en bokning, eller frysning eller stängning av ett konto, var vänlig kontakta kundtjänst.